آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته


آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث

 یک هفته گذشته

حریق

34

حادثه

16

جمع

50