آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته


آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

 

آمار حریق و حوادث

 یک هفته گذشته

حریق

31

حادثه

25

جمع

56