اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

   

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حمیدرضا رحیمدل

معاون خدمات شهری شهرداری یزد و رئیس هیئت مدیره سازمان 

2

سیدمحمد حسینی پور

رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره

3

محمدعلی آزادی

عضو هیئت مدیره

4

 فاطمه زارع

 عضو ناظر شورای اسلامی شهر

 

آدرس کوتاه :