اطلاعيه كميته اجراي آزمون استخدامي شهرداري ها

اطلاعيه كميته اجراي آزمون استخدامي شهرداري ها


اطلاعيه كميته اجراي آزمون استخدامي شهرداري ها

با عنايت به مصادف شدن برنامه زمانبندي ثبت نام داوطلبين آزمون استخدامي شهرداري ها با ايام اربعين حسيني و درخواست شمار زيادي از متقاضيان مبني بر به تعويق انداختن آزمون استخدامي شهرداري هاي سراسر كشور  به اطلاع ميرساند تمامي مراحل فرايند اجراي آزمون با تعويق به شرح ذيل انجام ميگردد.

تاريخ ثبت نام : 1394/9/14 تا 1394/9/25

تاريخ آزمون :

1394/10/11