آتش نشانان مانور اطفاي حريق شركت لنا را به خوبي اجرا كردند

آتش نشانان مانور اطفاي حريق شركت لنا را به خوبي اجرا كردند


آتش نشانان مانور اطفاي حريق شركت لنا را به خوبي اجرا كردند

مانور عملياتي اطفاي حريق شركت لنا با حضور آتش نشانان به محوريت معاون عمليات سازمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان كه مسئوليت نيروهاي آتش نشاني را بر عهده داشت گفت : اين مانور رأس ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 28/11/95 در راستاي ايجاد هماهنگي بين نيروهاي عملياتي آتش نشاني يزد و كاركنان شركت لنا با بكارگيري امكانات و تجهيزات حفاظت فردي به منظور ايجاد مهارت و سرعت عمل هرچه بيشتر به هنگام بحران در آن شركت آغاز شد .

آتشپاد دوم سيد عباس ميرشمسي مديرعامل سازمان اظهار داشت : سناريوي اين تمرين عملياتي بدين صورت بود كه در شركت لنا توليد كننده تابلو هاي برق واقع در منطقه ويژه اقتصادي شهرك صنعتي يزد بعلت نشت گاز انفجار و حریق به وقوع پیوسته و پس از سرایت به اجسام مجاور گسترش یافته و به سرعت دود غليظ به تمام سوله ها فرا مي گيرد و چند نفر از كاركنان مجروح و محبوس مي شوند كه با مركز 125 تماس گرفته و درخواست كمك
مي كنند.

مديرعامل سازمان با اشاره به اينكه در اين مانور از ايستگاه شماره 4 با 10 نفر نيروي عملياتي به محل اعزام شدند و در اجراي سناريوي اين تمرين عملياتي خوب عمل كردند، بيان نمود : در پايان مانور از طرف معاون عمليات سازمان توصيه هاي ايمني و راه هاي مقابله با چنين حوادثي ارائه گرديد.

آدرس کوتاه :