آتش سوزی در انبار بزرگ علوفه

آتش سوزی در انبار بزرگ علوفه


آتش سوزی در انبار بزرگ علوفه

با اعلام تلفنی مبنی بر آتش سوزی در انبار بزرگ علوفه واقع در ملا باشی ، رو به روی پردیس بین الملل  در ساعت 1:49 بامداد روز پنج شنبه مورخ 1/3/1393  بلافاصله آتش نشانان از 6 ایستگاه به همراه معاونت عملیات سازمان به محل اعزام گردیدند. با توجه به حجم زیاد علوفه مورد حریق و مخزن گازوئیل ،نیروها با استفاده از چندین حلقه شلینگ و آبرسانی توسط خودروهای سنگین از طریق منبع آب روباز نزدیک به محل و شیر هیدرانت ، در زمان کوتاهی شعله های سطحی که در وسعت زیادی درگیر بود مهار نمودند. به دلیل درون سوز بودن علوفه ، نیروها با تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و بیش از 10 ساعت عملیات اطفاء با استفاده از لودر و تجهیزات مربوطه نسبت  به جابجائی ، سرد کردن و اطفای کامل انبار علوفه اقدام نمودند و از سرایت حریق به سایر قسمتها جلوگیری به عمل آوردند.

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات سازمان در این خصوص اظهار داشت هر ساله چندین مورد آتش سوزی انبار علوفه به این سازمان اعلام
می گردد که بیشترین علل آتش سوزی به دلیل انبارداری نامناسب ، نداشتن حصار و بی احتیاطی می باشد که  باعث خسارات سنگین به دامداران می گردد و برای پیشگیری و مقابله با چنین حوادث  می بایست همکاری ، مشارکت و نظارت بیشتری به عمل آید .