سازمان های آتش نشانی مراکز استان ها

ردیف مرکز استان
1 سازمان آتش نشاني اراك
2 سازمان آتش نشاني اروميه
3 سازمان آتش نشاني اصفهان
4 سازمان آتش نشاني بندرعباس
5 سازمان آتش نشاني تبريز
6 سازمان آتش نشاني خرم آباد
7 سازمان آتش نشاني رشت
8 سازمان آتش نشاني زاهدان
9 سازمان آتش نشاني ساری
10 سازمان آتش نشاني شاهرود
11 سازمان آتش نشاني شيراز
12 سازمان آتش نشاني قزوین
13 سازمان آتش نشاني كاشان
14 سازمان آتش نشاني مشهد
15 سازمان آتش نشاني همدان
16 سازمان آتش نشاني تهران ​​​​​​​
17 سازمان آتش نشانی آمل
18 سازمان آتش‌نشاني كرج
19 سازمان آتش‌نشانی برازجان