مراحل اداری استعلام پروانه ساختمان

مراحل اداری استعلام پروانه ساختمان

1- ارائه مدارک لازم (نامه شهرداری  - فیش واریزی عوارض آتش نشانی - اصل نقشه های  معماری ، تاسیسات مکانیکی وبرقی ممهور شده – تصویر پلان طبقات و سیستمهای اعلام واطفاء حریق)

2- تعهدنامه محضری ثبت شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی. ( در صورت مراجعه وکیل ، ارائه تصویر وکالتنامه الزامی می باشد ) جهت دریافت فرم کلیک نمائید .

3- بررسی مدارک توسط کارشناسان

4- دریافت دستورالعمل ایمنی

5- صدور جوابیه

مراحل اداری استعلام پایانکار ساختمان

مراحل اداری استعلام پایانکار ساختمان

1- رعایت موارد ایمنی اعلام شده از سوی این سازمان در زمان اخذ پروانه ساختمان .

2- ارائه فیش عوارض که در زمان صدور پراونه ساختمان به حساب این سازمان واریز گردیده است .

3- تعهدنامه محضری ثبت شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی. ( در صورت مراجعه وکیل ، ارائه تصویر وکالتنامه الزامی می باشد ) جهت دریافت فرم کلیک نمائید .

4- بازدید ساختمان توسط کارشناسان سازمان .

5- صدور تائیدیه ایمنی در صورت رعایت کلیه موارد ایمنی مربوط به پروژه که به تائید کارشناس سازمان رسیده است .