سيدعباس ميرشمسي

سيدعباس ميرشمسي

مدیرعامل سازمان آتش نشانی یزد / کارشناس عمران و کارشناس ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مسئولیت ها و وظایف