آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

41

حادثه

43

جمع

83