آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

 

حریق

28

حادثه

30

جمع

58