اعضای شورای سازمان

اعضای شورای سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر جمالی نژاد

شهردار یزد و رئیس شورای سازمان

2

مهندس فرشید

عضو

3

مهندس خادمی

کارشناس و عضو

4

مهندس خورشیدنام

 

5

مهندس صالحیان

 

رئیس هیئت مدیره و عضو شورای سازمان

 

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

   

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حسین صالحیان

 

 معاون خدمات شهری شهرداری یزد

رئیس هیئت مدیره سازمان

 

2

محمودشاکری شمسی

عضو و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد

3

سیدعباس میرشمسی

عضو و رئیس سازمان

4

هادی هادی نسب

 

عضو علی البدل و مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد

ج